Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Prostorni planovi Općine Sokolovac

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/08, 15/09, 19/14. i 7/17)

U prilogu, možete pogledati tiskani primjerak Prostornog plana u .PDF formatu za kojeg Vam je potreban .PDF čitač datoteka, instaliran na Vašem računalu.

Download: Pročišćeni tekst odluke o PPUO

Download: Prostorni plan

Download: 1._Sokolovac_elaborat

Download: 1._ODREDBE_IZVORNIK

Download: 2._ELABORAT S ODREDBAMA_SOKOLOVAC_IZVORNIK

Download: 3._ID PPUO SOKOLOVAC_ODLUKA

U nastavku se nalazi detaljan pregled karti koje su sastavni dio Prostornog plana Općine Sokolovac.

Kartografski prikaz

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4. Građevinska područja (4.1-4.29)
banner5 ban8
banner7 bannerotp